Výběrové řízení na místo Učitele

 

Popis pracovní pozice

-          plný úvazek učitele v ZŠ

-          pracovní poměr na dobu určitou po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené

-          tříměsíční zkušební doba

-          nástup možný ihned

 

Pracovní náplň

 

Učitel

Učitel vykonává výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na získávání vědomostí a dovedností a rozvíjení talentu žáků ve všeobecně vzdělávacích předmětech podle učebních dokumentů a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogických, speciálně pedagogických a psychologických věd. V rámci schválených učebních dokumentů může tvořit vlastní učební dokumenty. Při výchovně vzdělávací činnosti uplatňuje individuální přístup k žákům a speciálně pedagogické  a alternativní metody výuky.

Pracovní doba je rovnoměrně rozvržena a činí 40 hod. týdně. Je rozdělena na přímou a nepřímou vyučovací činnost. Rozvržení přímé vyučovací povinnosti (22 hodin týdně) je dáno rozvrhem hodin. Přiměřený odpočinek učitel čerpá individuálně v průběhu přestávek a volných hodin. Do evidence docházky zaznamenává skutečný příchod a odchod ze zaměstnání.

Nepřímou vyučovací činnost si organizuje pracovník samostatně (na pracovišti i mimo něj), není-li požadováno zástupcem ředitele či ředitelem jinak. V rámci nepřímé vyučovací činnosti si učitel připraví pomůcky, udělá písemné přípravy včetně zahrnutí individuálního přístupu k dětem, zajišťuje bezchybné vedení povinné pedagogické dokumentace, účastní se všech rad a porad vyhlášených ředitelem zařízení či jeho zástupcem. Součástí nepřímé vyučovací povinnosti je i vykonávání dozorů dle příslušného rozvrhu. V době dozoru je učitel trvale přítomen mezi dětmi.

Do školy přichází nejméně 15 minut před začátkem vyučovací povinnosti, připraví si pomůcky, prokonzultuje aktuální informace s asistenty pedagoga a upřesní si organizaci dne a některé specifické požadavky s vedoucím odloučeného pracoviště.

Při vlastním vyučování se drží osnov platného vyučovacího programu a Programu rozvoje osobnosti dítěte.

Zpracovává PRODy pro jednotlivé děti po zevrubné pedagogické diagnostice a na základě anamnestických a diagnostických dat dítěte. Tyto programy vyhotoví do jednoho měsíce po nástupu dítěte do zařízení a dvakrát do roka provede jejich písemné hodnocení.

Čtvrtletně provede písemné práce z jednotlivých předmětů (na začátku roku či po příchodu dítěte vstupní písemnou práci), které po celý rok archivuje – u dětí s některými specifickými poruchami učení nejsou písemné práce podmínkou – musí to však být uvedeno v PRODu.

Podílí se na zpracování a ověřování školního vzdělávacího programu a na evaluačních procesech se školním vzdělávacím programem spojených.

Navrhuje prostřednictvím zástupce pro školu požadavky na obnovu učebních pomůcek a dalšího vybavení školy.

Trvale pečuje o zvyšování estetické úrovně prostředí školy.

Chodí včas do jednotlivých hodin, způsob výuky upravuje dle dispozic jednotlivých dětí.

Zadává přiměřené množství domácích úkolů – po konzultaci se svými kolegy.

Spolupracuje se všemi ostatními pracovníky zařízení, zejména pak s kmenovými vychovateli a odbornými pracovníky.

Učitel může být zástupcem ředitele pověřen vedením třídnictví a správcovstvím.

Denně a za přítomnosti dětí provádí hodnocení dle vnitřního řádu.

Účastní se mimoškolních aktivit pořádaných zařízením dle pokynu zástupce ředitele nebo ředitele zařízení.

V případě potřeby organizuje individuální doučování dětí.

 

Další povinnosti učitele:

- organizuje exkurze, sportovní a vzdělávací aktivity

- trvale si doplňuje teoretických vědomosti

- opravuje grafické práce dětí

- v případě potřeby použití služebního vozidla či v případě výletu s dětmi mimo Jihlavu  (autobusem, vlakem, pěšky) si v předstihu zajistí cestovní příkaz u ředitele nebo jeho zástupců

- je povinen vystupovat před dětmi tak, aby to bylo v souladu s obecnými pravidly slušnosti

- všechny mimořádné události bezprostředně hlásí řediteli zařízení prostřednictvím mobilního telefonu (není-li přítomen)

- dle pokynů zástupce ředitele či ředitele zařízení je povinen zastupovat nemocné kolegy

 

Požadavky

-          vzdělání VŠ v oboru učitelství + speciální nebo sociální pedagogika (magisterské)

-          čistý trestní rejstřík

-          zdravotní průkaz

-          absolvování psychologického vyšetření před nástupem do zaměstnání na náklady uchazeče (cca 2,5 -  5 tis. Kč) – zákonná podmínka

-          schopnost týmové práce

-          pozitivní vztah k dětem

-          schopnost práce v prostředí s vysokou neuropsychickou zátěží (velmi konfliktní prostředí)

-          časová flexibilita

-          schopnost práce s PC

-          řidičský průkaz skupiny B (výhoda – není podmínkou)

 

Nabízíme

-          dobrý pracovní kolektiv

-          osobní ohodnocení po skončení zkušební doby

-          plat cca 27.000,- Kč – 33.000,- Kč -  hrubého – dle výše osobního ohodnocení po skončení tříměsíční zkušební doby, odměn a dalších příplatků

-          zajímavou práci s možností dalšího vzdělávání

-          podporu odborných pracovníků (psycholog, supervizor, etoped)

-          zaměstnanecké benefity

-          8 týdnů dovolené

-          12 dní samostudia - nenárokové

 

Výběrové řízení – procesní podmínky

-          podmínkou přihlášení se do VŘ je seznámení se s problematikou našeho domova minimálně prostřednictvím našich webových stránek

-          seznámení se s problematikou zákona 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

-          zaslání životopisu k rukám personalistky domova (Bc. Musilová Soňa, musilova@ddssjihlava.cz, tel. 567303242)

-          ústní informace rovněž u personalistky domova

-          životopisy zaslat do 10.2.2017 do 14.00 hodin

-          první kolo VŘ proběhne administrativně bez účasti uchazeče na základě přijatých životopisů 13. 2. 2017

-          druhé kolo VŘ proběhne formou pohovoru před výběrovou komisí 17. února mezi 8.00 až 15.00 hod. –  vyrozuměni budou pouze uchazeči, kteří prošli 1. kolem VŘ

-          vyhrazujeme si právo zrušit VŘ v kterékoliv jeho fázi bez nároku na náhradu škody vzniklé uchazečům přihlášením se do VŘ